Elkem Salten - Fjerntilgang Vannmengdemålere

Hos Necto bidrar vi til sikre teknologiinvesteringer, og i 2017 ble vi engasjert av Elkem Salten i forbindelse med fjernbetjening av ovnenes vannmengdemålere.

Det oppstod en stor vannlekkasje på en av ovnene som ikke ble oppdaget på vannmengdemålerne i lekkasjedeteksjonssystemet. Grunnen til dette er at det ved stor vannlekkasje oppstår en målefeil på vannmengdemålerne fordi røret som vannmengdemåleren er koblet mot fylles med luft, slik at den går i sikkertilstand. Fabrikkinnstillingen på vannmengdemålerne fungerer slik at de gir ut siste målte akseptable verdi til styresystemet. Når det oppstår en stor vannlekkasje, skjer det så raskt at vannmengdemåleren sender ut en verdi som viser at alt ser normalt ut. Dette gjør det vanskelig for operatøren å oppdage at måleren er i sikkertilstand, og at verdiene på styresystemet ikke er reelle.

Dette konfigurasjonsoppsettet gjelder samtlige vannmengdemålere på de tre ovnene. I dag vil det si ca. 470 stykker. Det ble fastslått at samtlige vannmengdemålere måtte konfigureres med en sikkertilstandsverdi som kunne indikere at det var fare for lekkasje. Valget sto mellom å gå inn på én og én måler med datamaskin eller fjerntilgang med et program i styresystemet for å endre parameterne. En avgjørende faktor for å velge fjerntilgang er at mange av vannmengdemålerne er vanskelig tilgjengelige, og det ville derfor være tidkrevende og vanskelig å utføre jobben med tilkobling til en og en vannmengdemåler. Det ble derfor igangsatt et prosjekt for å implementere fjerntilgang.

Vannmengdemålerne er koblet opp mot AC800M PLS, og et Profibus PA-nettverk. Den henter ut data syklisk ved hjelp av protokollen Profibus DP-V0. De sykliske dataene presenteres i System 800xA.

For å hente ut diagnostikk og informasjon fra vannmengdemåleren, må det opprettes en forbindelse mellom serveren og måleren. Dette gjøres ved hjelp av teknologi fra standarden FDT/DTM som åpner for Profibus DP-V1-kommunikasjon, som er asyklisk. FDT/DTM er en del av Device Management-pakken i System 800xA, hvor all informasjon om instrumenter lagres.

Ved hjelp av syklisk og asyklisk kommunikasjon kan prosessverdier, diagnostikk og instrumentdata vises på én og samme plattform i System 800xA. Necto fikk dermed tilgang til hver enkelt måler og kunne endre på feilsikringsparameteren.

I ettertid har man lært at man får full informasjonsflyt mellom vannmengdemålerne og styresystemet. Man får muligheten til å endre parameterne fra kontrollrommet, slik at det ikke er nødvendig å gå inn på hver enkelt måler for å endre parametere. Vedlikeholdspersonell mottar også diagnostikk fra vannmengdemålerne, slik at de kan se utviklingen på en vannmengdemåler og eventuelt bytte den like før den feiler. Da blir de i stedet planlagt inn mot rutinestanser.

Med Device Management vil det nå være mulig å implementere en mer forutsigbar og proaktiv vedlikeholdsstrategi på Elkem Salten. Lagring av rutinemessige vedlikeholdsoppgaver kan elimineres fordi det ikke lenger er nødvendig å gjette seg frem til om det er et problem med et instrument. Fokuset kan rettes mot instrumentene som faktisk trenger arbeid når dataene indikerer at det er nødvendig med oppmerksomhet. Instrumentene kan gi detaljert informasjon om problemer før det blir nødvendig med en tur ut i anlegget. Resultatet er at periodisk testing betydelig reduseres eller elimineres fullstendig.

Diagnostikk kan gi et bilde av korrekt drift og føre til raskere håndtering av driftsmessige problemer.